Sacha Willems

Psychotherapie

 

De praktijk is gevestigd in Utrecht aan de Maliebaan 86 en biedt individuele psychotherapie aan volwassen cliënten.

 

 

Behandelwijze

 

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische klachten en problemen gericht op herstel. Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek in het hanteren van de therapeutische relatie maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. In mijn praktijk maak ik gebruik van integratieve psychotherapie.

 Bij een integratieve benadering worden methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn toegepast. De referentiekaders van waaruit overwegend gewerkt wordt zijn inzichtgevende/ psychodynamische psychotherapie (persoonsgericht) en cognitieve gedragstherapie (w.o. schematherapie). In de praktijk in Naarden werk ik ook met groepspsychotherapie.

 In de behandeling worden doelen opgesteld waarbij uw persoonlijke ervaring en vragen voor de therapie centraal staan. Er is aandacht voor de achtergrond en betekenis van de psychische klachten die kunnen opspelen in uw dagelijks functioneren, persoonlijke belevingswereld en in de relaties met anderen.

In de behandeling onderzoeken we hoe de innerlijke belevingswereld zowel als gedrag zich verhoudt tot de klachten en problemen die zijn ontstaan om te kunnen komen tot verandering.

 Meer informatie over psychotherapie is te vinden in de generieke module Psychotherapie, GGZ standaarden (meer informatie klik hier).

Voor wie

Ik bied individuele psychotherapie aan mensen die 18 jaar of ouder zijn en gespecialiseerde zorg nodig hebben. Hierbij richten we ons op samen afgesproken behandeldoelen. Zo nodig wordt de behandeling met medicatie ondersteund. Gedacht kan worden aan de volgende klachten en problemen:

 • Angst en paniekklachten
 • Somberheidsklachten
 • Dwangklachten
 • Eetproblemen
 • Klachten van overspannenheid- en burn-out
 • Identiteitsproblemen
 • Zelfbeeldproblemen
 • Emotieregulatieproblemen
 • Klachten die gepaard gaan met rouw en verlies
 • Terugkerende problemen in de contacten met anderen
 • (Andere) klachten die samenhangen met uw verleden
 • Levensfaseproblematiek
 • Werkgerelateerde problemen

Daarnaast kunt u ook bij mij terecht voor coaching. In een vrijblijvend gesprek kunnen we onderzoeken wat ik voor u kan betekenen.

Werkwijze

Intake en behandeladvies

Indien u overweegt om zich aan te melden voor psychotherapie of coaching dan kunt u contact met mij opnemen via het formulier onderaan de website of via een e-mail. In reactie daarop zal ik u bellen en bespreken we uw aanmelding.

Indien het gaat om een psychotherapeutische behandeling maken we een afspraak voor intake. De intake beslaat 3 gesprekken. Na een eerste kennismaking volgt een tweede gesprek. In deze gesprekken bespreken we de klachten of problemen waar u behandeling bij zoekt, uw achtergrond (geschiedenis en huidige leefsituatie) en de persoonlijke doelen of wensen voor verandering. Hierna volgt een adviesgesprek waarin besproken wordt welke hulp passend is en of ik u daarin iets kan bieden. Indien er een behandeling volgt bespreken we wanneer er gestart kan worden. Wanneer behandeling elders vermoedelijk beter is kan ik u eventueel verwijzen. Indien u coaching overweegt kan er een vrijblijvend gesprek voor kennismaking worden aangevraagd om te onderzoeken wat ik voor u kan betekenen.

Kwaliteit

De praktijk voldoet aan de eisen zoals die zijn beschreven in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving. Ik beschik over een kwaliteitsstatuut ggz voor vrijgevestigden.

De beroepscode voor psychotherapeuten is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dat verband heb ik een privacyverklaring opgesteld. Deze ligt ter inzage in de praktijk.

Samenwerking

Om de kwaliteit van mijn werk op peil te houden heb ik regelmatig overleg en intervisie met collega (psycho)therapeuten. Voor medicatie en psychiatrische consulten kan ik een beroep doen op mw. K. Reineke, psychiater te Hilversum.

In English

I’m also available for individual psychotherapy sessions in English.

Profiel

In 1996 studeerde ik af als psycholoog en ben vervolgens gaan werken in de geestelijke
gezondheidszorg. In de jaren daarna heb ik de RINO-opleidingen tot GZ-psycholoog en
psychotherapeut gevolgd. Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest in een grote instelling in
de Gooi en Vechtstreek als individueel- en groepspsychotherapeut, o.a. bij het
zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen en Depressie heb ik ervoor gekozen om een
eigen praktijk te starten in Utrecht op de Maliebaan. Ik werk integratief, waarbij methoden
uit verschillende therapievormen worden geïntegreerd en de emotie een centrale plaats
heeft. Sinds 2021 werk ik ook bij de Comeniuspraktijk in Naarden.

GZ-psycholoog BIG (59910923625)
Psychotherapeut BIG (79910923616)

AGB-code praktijk (Sacha Willems Psychotherapie) 94065275
AGB-code zorgverlener (S.B. Willems- van Dijk) 94101851

Lid van:
Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Register Supervisoren Psychotherapie (erkend supervisor NVP)
KvK-nummer: 77012615

 

 

 

Aanmelden

Voor aanmelden en vooroverleg kunt u gebruik maken van het contactformulier of emailen naar: info@sachawillems.nl .

Een korte telefonische aanmelding kan gevolgd worden door een intake. Een intake bestaat uit 1 a 2 gesprekken. Daarna volgt een adviesgesprek waarin de behandelafspraken worden gemaakt.

Wachttijd

De wachttijd tussen uw aanmelding en het eerste telefoongesprek is maximaal een week. Na het intaketraject kan een eventuele behandeling direct starten.

 

 

Op dit moment zit de praktijk vol.

De praktijk kan op dit moment geen nieuwe behandelingen aannemen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat veranderen.

KOSTEN EN VERGOEDING

 

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. Wat u moet weten als u in behandeling komt bij een vrijgevestigde behandelaar en de wijze van declareren met het Zorg Prestatiemodel staat goed beschreven in de volgende folders:  LVVP-cliënten-folder-2023 en Patientfolder-zorgprestatiemodel.

Ik hanteer de tarieven voor de psychotherapeut die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) zijn vastgelegd. Voor 2024 heb ik contracten afgesloten a.s.r., Caresq, DSW, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en zekerheid. Bij de overige zorgverzekeraars wordt ook een ruim deel van de behandelingskosten bij volwassenen vergoed. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed.

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts verplicht. Ook de AGB-code van de huisartsenpraktijk dient vermeld. Het gaat om een verwijzing voor specialistische GGZ (SGGZ) met vermelding van (een vermoeden van) een psychische stoornis, een diagnose volgens DSM-5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De uiteindelijke diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld. Als u gebruik maakt van een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar, dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,-.

 Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (overig zorgproduct OZP) of als u de therapie verkiest zelf te betalen is het tarief 124,16 per sessie van 60 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

Supervisie
Het tarief voor (leer)supervisie is € 115,- per sessie van 45 minuten.

Coaching
De kosten voor een coaching traject worden in overleg bepaald.

Afspraak annuleren
In geval van verhindering kunnen afspraken kosteloos tot minimaal 24 uur (een werkdag) van tevoren worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren of niet worden afgezegd, wordt 70 euro in rekening gebracht.

 

Contact

7 + 9 =

Praktijkadres

Sacha Willems Psychotherapie

Maliebaan 86, 3581 CX Utrecht

info@sachawillems.nl